top of page
matrixbord-verdrijfpijl.gif
matrixbord-kruis.gif

WELKOM BIJ 
HAARLEM KLEM 

HaarlemKlem is een burgerinitiatief om de impasse rond de openbare ruimte en de bereikbaarheid van Haarlem en de aangrenzende gemeenten te helpen doorbreken. Lees: 'wat  wil HaarlemKlem?'

image.png

Afbeeldingen Haarlems Dagblad 29 maart 2024

Hoogste tijd voor een goed gesprek...

5 april 2024 | 14:00-17:00 uur | Gravenzaal

Grote Markt, Haarlem


 

Seminar

Hoe moet Haarlem nu verder, na het parkeer-referendum?

 

Burgerinitiatief HaarlemKlem

 

 Dagvoorzitter

Gijs Diercks, senior-onderzoeker en adviseur van DRIFT, gespecialiseerd in het vertalen van inzichten uit de transitie-wetenschappen naar de beleidspraktijk en spreker op de 14e Mobiliteitstafel van HaarlemKlem
 

 Programma

  1. Het middel referendum - en hoe nu verder
    Enkele Haarlemmers aan het woordWim Kleist, Mirjan Alsema

  2. Het lukt ook wel in Haarlem
    Voorbeelden van initiatieven: Michiel Groothuis, Mirjam Boxhoorn

  3. Het lukt ook in Nederland
    Video-interviews met oud-sprekers van onze mobiliteitstafels: Marco te Brömmelstroet, David Moolenburgh, Menno Maas, Walther Ploos van Amstel - én met Bart DHondt; Schepen van Mobiliteit en Openbare werken Stad Brussel.

  4. Zijn wij klaar voor burgerparticipatie

U wordt doorgeleid naar de pagina van De Pletterij

Scherm­afbeelding 2024-03-10 om 21.58.34.png

Op 27 september 2023 schreef HaarlemKlem over deze kwestie een opiniestuk in het Haarlems Dagblad

1404px-Gem-Haarlem-OpenTopo uitsnede middel.png

Wat wil HaarlemKlem?

HaarlemKlem is een onafhankelijk initiatief van Haarlemse bewoners, op initiatief van twee wijkraden.

 

Doel is een breed gedragen begrip over issues rond de openbare ruimte, zoals mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit ten behoeve van een beter klimaat voor de bestuurlijke besluitvorming.

 

Burgerparticipatie is ons hierbij een lief ding. Toekomstgericht beleid heeft alleen kans van slagen, als de besluitvorming tweerichtingsverkeer is. Top down én bottom up.


Sinds 2020  houden we zgn. mobiliteitstafels. Sprekers leiden een thema in en de aanwezigen wisselen hun vragen, kennis en inzichten met elkaar uit: voor- en tegenstanders, bewoners en wijkraden, ambtenaren en politici, actiegroepen en bedrijfsleven, wijkplatforms en andere belangengroepen.

 

Uitgangspunt is respectvolle participatie en het zoeken naar overeenkomsten, in plaats van het uitvergroten van tegenstellingen. Dat wordt gewaardeerd, in deze tijd van soms té snelle en polariserende meningsvorming.

 

Anno maart 2024 is zo'n dialoog een stuk lastiger dan een 'ja/nee' referendum. Maar wel hard nodig. Stilzitten is geen optie. Haarlem was jarenlang filehoofdstad nummer 1, is versteend, er komen jaarlijks meer auto’s bij en diverse functies in de openbare ruimte staan onder druk.
 

Kernvraag voor dit seminar is: hoe houden we de stad leefbaar, met alle uitdagingen die op ons afkomen? 

Wat vraagt dit van het openbaar bestuur aan de ene kant, en haar bewoners en gebruikers van de stad aan de andere?

 

Welke aanpak is mogelijk? Wat leren we van de eerdere sprekers, andere steden en van de sprekers voor het seminar op 5 april?​

Wat wil HKLM
27 sept 2023 Opiniestuk HKLM parkeerrefe
Opiniestuk HKLM 27.9.23

De 14e 
MOBILITEITSTAFEL
WAS LIVE IN DE PLETTERIJ


De video daarvan is hier te zien: LINK

Woensdag 22 februari 2023 organiseerde HaarlemKlem een avond over de vraag waarom veranderingsprocessen, die de overheid wilde doorvoeren, zo moeizaam verliepen. Haarlem heeft daar ook ervaring mee, bijvoorbeeld rond het parkeerbeleid.

In gesprek met betrokkenen en onderzoekers, werd geprobeerd meer inzicht in dit soort processen te krijgen. Want maatschappelijke steun voor de mobiliteitstransitie is even noodzakelijk als dat die niet vanzelf spreekt. Overheden sturen, belangengroepen trekken, burgers duwen, maar niet altijd consistent of dezelfde kant op. Terwijl duurzaamheid, klimaat en CO2 gezamenlijke ‘drivers’ zijn. Uiteindelijk zijn het de Haarlemmers die moeten veranderen: het gaat om hún mobiliteitsgedrag, hún middelen en hún mogelijkheden. Hoe komen we meer op een lijn?  Sprekers waren:

1. Joyce van Brecht, onderzoeker op de VU en Hogeschool van Amsterdam, lid van de onderzoeksgroep 'Psychology for sustainable cities'

2. Sander Oudbier, programma ontwikkelaar Smart Urban Mobility bij het AMS Institute en projectleider bij Europese mobiliteitsprojecten als Code the Streets en SmartHubs. 

3. Gijs Diercks, senior-onderzoeker en adviseur van DRIFT, gespecialiseerd in het vertalen van inzichten uit de transitiewetenschappen naar de beleidspraktijk. Hij liet zijn licht schijnen op de weerbarstigheid hiervan.

OMGEVINGSVISIE 2021
voor onze zienswijze werkten we samen met:

HaarlemKlem - een korte geschiedenis

HaarlemKlem, het platform van de stichting STEL, is een initiatief van twee wijkraden en enkele wijkbewoners. De leden zijn geëngageerde en onafhankelijke vrijwilligers. Zij vragen zich af hoe bij de toenemende automobiliteit de openbare ruimte zo kan worden ingericht, dat het leefklimaat en de veiligheid toenemen. Nu en voor de toekomst, met alle uitdagingen die op de stad afkomen. De trigger was in 2015 met een acuut probleem in één straat. Een aantal aanwonenden staken de koppen bij elkaar. Dit leidde ons al snel naar stadsbrede vraagstukken. In 2017 richtten we een stichting op omdat zowel acute als structurele verkeersproblemen niet tot moeizaam werden opgelost, terwijl die oplossingen er wel waren. We verdiepten ons in de bestuurlijke en politieke gang van zaken en maakten kennis met meerdere belanghebbenden. We deden verkeerskundige inzichten op en verdiepten ons in zaken als burgerparticipatie. We stelden ons ten doel partijen en inzichten bij elkaar te brengen, om het gespreksklimaat vlot te trekken. En begonnen ons HaarlemKlem te noemen. De stichting raakte al snel betrokken bij gesprekken van de gemeente en het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. We besloten na verloop van tijd dat we ons doel - dialoog met alle belanghebbenden - op deze manier niet zouden bereiken. We begonnen met de mobiliteitstafels. De deelnemers kwamen uit wijkraden, individuele burgers, actiegroepen, bedrijfsleven, openbaar bestuur, kennisinstellingen, verkeerskundigen, politiek enz. Er volgden er 14 tussen 2020 en 2023. Hierin dachten we met de deelnemers over specifieke thema’s na, met steeds een inhoudelijke deskundige als aangever. Ook werden we ‘ontdekt’ op het stadhuis en gevraagd mee te denken over de beleidskwesties zoals de SOR (structuurvisie openbare ruimte), het mobiliteitsplan, de omgevingsvisie en het participatieplan. De eerste 13 mobiliteitstafels waren, mede door corona en omdat er geen budget was, digitaal en in de avond, vaak met één spreker en een stevig thema. De 14e tafel was voor het eerst live in de Pletterij, met meerdere sprekers. HaarlemKlem heeft als doel om met zoveel mogelijk belanghebbenden kennis te delen en in dialoog te gaan. HaarlemKlem is, anders dan de naam misschien suggereert, geen actiegroep maar kiest partij voor de inhoud: kennisdelen over een relevant thema met deskundige sprekers, van buiten en uit de deelnemers. De klem waarin de stad zit, knelt daardoor hopelijk wat minder. Bij een evaluatie in 2023 vroeg men ons door te gaan: eindelijk een “met de benen op tafel gesprek, dat ergens over gáát”. Wijzelf hadden aarzelingen. Want bij de start waren we met 14 leden en twee werkgroepen vanuit de stichtende wijkraden. In de loop der jaren dunde dit, om logische redenen, uit tot nu nog 3 actieve leden en een aantal op afstand. Misschien wordt het seminar op 5 april ons laatste klapstuk. Nieuw bloed is meer dan welkom. Het parkeerreferendum werd ons als het ware in de schoot geworpen; een pijnlijke aanleiding voor een goed gesprek. We willen met een brede kring onderzoeken hoe deze communicatie beter kan, wat het bestuur en de burgers hiervoor te leren hebben, over welke issues het dan moet gaan en welke methoden en technische middelen er inmiddels zijn om dat voor elkaar te krijgen. Opvallend genoeg komen overigens de coalitiepartijen op ditzelfde moment met voorstellen om die communicatie te verbeteren. Een goede zaak. Voor een klapstuk moet je hoog inzetten. Het lukte om de Gravenzaal te mogen gebruiken, een subsidie te verwerven en een prachtige sprekerslijst samen te stellen. Nu de deelnemers nog. Haarlem, 27 maart 2024

HaarlemKlem - geschiedenis
bottom of page